sybil08

137 tekstów – auto­rem jest sy­bil08.

Xxx

Trzas­kam drzwiami, biegnę. To mnie us­po­kaja. Mi­jają ki­lomet­ry, je­den dru­gi czwar­ty. Czas wra­cać, czas od­pi­sać na te­go sms-a. Czy jes­tem szczęśli­wa? Skąd u licha mam to wie­dzieć. Czy dam radę uśmie­chać się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 21 stycznia 2015, 20:01

Stworzył więc Bóg człowieka na swój ob­raz, na ob­raz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę.
I pragnął aby je­go dzieci mogły sa­me tworzyć coś z nicze­go, ale wie­dział, że nie będą umiały [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 listopada 2014, 13:56

Na­wet idąc me­todą dziecięcych kroczków możesz wpaść w przepaść. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 października 2014, 10:48

To, że coś spra­wia, że czu­jesz, że żyjesz nie zaw­sze jest tym dla cze­go war­to poświęcić życie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 lutego 2014, 09:35

Wal­ka jest słuszna tyl­ko w dwóch przy­pad­kach, również tyl­ko w dwóch przy­pad­kach wal­ka jest tym co ko­nie­czne. Wte­dy gdy wal­czysz o to w co wie­rzysz lub o to co kochasz.
I nie są is­totne stra­ty, ani na­wet to że być może nie masz naj­mniej­szej szan­sy na wyg­raną. Ważne jest to że wal­czysz, wie­rzysz, kochasz. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 marca 2013, 15:27

Dob­rze jest być silną ko­bietą, ale jeszcze le­piej jest gdy wca­le nie trze­ba nią być. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 lutego 2013, 00:48

Kiedyś wie­rzo­no w miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia. Dzi­siaj wie­rzy się w miłość od pier­wsze­go seksu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 listopada 2012, 18:10

Cze­mu tęskni­my za tym kto nas niszczy, cze­mu uza­leżniamy się od te­go co nas zabija? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 listopada 2012, 22:17

Gdy już mam to cze­go chcę po­zos­ta­je mi tyl­ko po­myśleć czy to jest właśnie to cze­go potrzebuję. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 października 2012, 22:10

Chciałabym znać ko­goś tak dob­rze, abym zaw­sze wie­działa co dla niego naj­lep­sze. A równocześnie kochać go tak moc­no, aby poz­wa­lać mu sa­memu de­cydo­wać o je­go życiu. I zaw­sze umieć go w tym wesprzeć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 października 2012, 11:36
sybil08

Mogła wyjechać nad morze, w Alpy, na Majorkę. Baaa… Mogła upijać się w trupa, podrywać przystojniaków przy barze i wydawać kolejne tysiące na zakupy w Londynie. Mogła też jeździć najnowszym modelem Bentley’a . Ale do jasnej cholery, nie mogła znieść myśli, że nikt na nią nie czeka! Nie martwi się. Nie tęskni. Nie jest... Kiedy życie staje się więzieniem, musi się mieć świadomość, że poza kratami jest ktoś, kto myśli, czeka, pragnie, tęskni… Jest. Gdziekolwiek, ale jest.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 stycznia 2015, 20:01sybil08 do­dał no­wy tek­st Xxx

8 listopada 2014, 15:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Stworzył więc Bóg człowieka [...]

8 listopada 2014, 13:56sybil08 do­dał no­wy tek­st Stworzył więc Bóg człowieka [...]

14 października 2014, 10:48sybil08 do­dał no­wy tek­st Nawet idąc me­todą dziecięcych [...]